Полідез

Полідез

Засоби дезінфекції

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Повна назва засобу. Засiб дезинфiкуючий Полiдез.
Склад заcобу, вмicт дiючих та допомiжних речовин, має. %., Полiгексаметиленгyанiдин гiдрохлорид (18,6:1:0,9), полiгексаметиленгуанiдин фосфат (1,4:1:0,6), вода до 100,0.
Форма випуску i фiзико-хiмiчнi властивостi заеобу. Прозора зi слабкою опалесценцiєю рiдина вiд безбарвної до блiдо-жовтого кольору. При зберiганнi Полiдезу за температури нижче, нiж 10 ºC, можливе гелеутворення. Допускається випадання осаду, що не впливає на дезiнфiнфікуючі властивостi засобу. Полiдез добре розчиняється у водi. Воднi розчини засобу прозорi, безбарвнi, не мають запаху, не леткi, легко змиваcrься водою з оброблених поверхонь, не викликають корозii, не ушкоджують об’скти, якi виготовленi з металу, скла, гуми, полiмерних матерiалiв, лiнолеуму, кахлю, порцеляни, фаянсу, тканини, дерева, бетону, цегли та поверхнi приладiв, апаратiв, устаткування з лакофарбовим, гальванiчним, полiмерним та iншим покриттям. Дезiнфекцiйний засiб xiмiчно стiйкий. Полiдез не сумiсний з милами, анiонними поверхнево-активними речовинами, концентрованими розчинами хлорактивних речовин.
Призначення засобу. Полiдез призначений для поточної та заключної дезiнфекцiї в закладах охорони здоров’я та в осередках iнфекцiйних хвороб при кишкових i крапельних iнфекцiяx бактерiальної (включаючи туберкульоз) етiологiї, вiрусних (включаючи герпес, гепатити, ВIЛ-iнфекцiю) i грибкових (кандидози, дерматомiкози) iнфекцiяx, а також для профiлактичноi дезiнфекцii у закладах охорони здоров’я, дитячих i навчальних (включаючи дошкiльнi, загальноосвiтнi, позашкiльнi, професiйно-технiчнi, вищi) закладах, на комунальних об’ектах та мiсцях загально громадського користування (готелi, гуртожитки, сауни, лазнi, перукарнi, косметичнi та масажнi кабiнети тощо), в закладах культури, спортивно-оздоровчих, розважальних та транспортно-дорожнiх об’ектах (включаючи рухомий склад всix видiв транспорту, вокзали, аеропорти, морськi та рiчковi порти, кемпінги, мотелi), на пiдприємствах громадського харчування та торгiвлi.
Специфiчнi бiологiчнi властивостi засобу, спектр антимiкробноi дiї. Полiдез виявляє бактерициднi, туберкулоциднi, вiрулiциднi (включаючи збудникiв гепатитiв i СНІДу) та фунгiциднi (щодо грибiв роду кандида, патогенних дерматофiтiв та плiснявих грибiв) властивостi.
На оброблених поверхнях дезiнфекцiйних засiб забезпечує пролонгований знезаражуючий ефект внаслiдок утворення непомiтноi полiмерноi плiвки, яка при потребi легко змивається водою. 1.7. Токсичнiсть та безпечнiсть засобу. Полiдез, вiдповiдно до вимог ГОСТ 12.1.007-76, належить до мало небезпечних речовии (4 клас небезпеки) при введеннi в шлунок та при нанесеннi на шкiру. У концентрованих розчинах подразнює слизову оболонку очей. У рекомендованих з метою дезiнфекцiї концентрацiях не виявляе шкiрно­подразнюючих властивостей, не подразнює слизову оболонку очей та верхнix дихальних шляхiв. Не спричиняє шкiрно-резорбтивної i сенсибiлiзуючої дiї, не має кумулятивного ефекту. Не виявляе мутагенних, канцерогенних, ембрiотокстичних, гонадотропних, тератогенних властивостей.